Interview with Martin Willems, Ileana Stoica & Wouter van de Graaf

Primul Centru de Interven?ie în Criz? din ?ar? se dore?te la Timi?oara

 

Conducerea Centrului de S?n?tate Mintal?, din cadrul Spitalului Clinic nr. 1 Jude?ean din Timi?oara, a implementat în 2006 un nou proiect necesar pentru partea de vest a ??rii, cu finalitate în 2009. Având în vedere c? în jude?ul Timi? sunt 19.000 de pacien?i în eviden?ele medicilor, este nevoie de implementarea unui Centru de Interven?ie în Criz?, în parteneriat cu speciali?ti din Olanda. Lunar, 1.500-2.000 de pacien?i cu demen?e, schizofrenii, psihoze necesit? asisten?? intensiv? din partea profesioni?tilor centrului. „To?i ace?ti pacien?i pot avea, pe parcursul evolu?iei bolii, diferite situa?ii de criz?, de la cele familiale pân? la suicid”, spune dr. Ileana Stoica, medic psihiatru. Finan?area proiectului, în valoare de 1,062,539 euro, pentru perioada 2006-2009, este asigurat?, în propor?ie de 65 la sut? de c?tre Ministerul de Externe al Regatului ??rilor de Jos, prin programul Matra. Partenerii români ai proiectului sunt Asocia?ia din România pentru Psihiatrie Comunitar?, din Bucure?ti, Funda?ia Estuar, tot din Bucure?ti, Asocia?ia de Servicii Sociale SCUT, din Bra?ov, Centrul de S?n?tate Mintal? din Timi?oara ?i Asocia?ia Psihiatric? (ONG) „Armonia”. Proiectul este rezultatul strategiei na?ionale de s?n?tate mintal? a Ministerului S?n?t??ii Publice. Un astfel de Centru pentru Interven?ie în Criz? este unic în România, fiind primul de acest gen care se dore?te s? se înfiin?eze la Timi?oara.

Lipsa unei loca?ii îngreuneaz? situa?ia
Pân? acum, suma alocat? în proiect a fost strict pentru training-ul celor 16 speciali?ti (medici psihiatri, psihologi, asisten?i sociali). Totu?i, exist? ?i o problem?, aceasta fiind întâmpinat? la lipsa unui spa?iu. Cum cl?direa unde activeaz?, în prezent, Centrul de S?n?tate Mintal? este revendicat?, nu se pot folosi fonduri pentru efectuarea unor investi?ii. Astfel c? problema spa?iului este înc? nerezolvat?. „Ar trebui g?sit? o solu?ie de continuitate a proiectului ?i de finalitate. Este necesar? începerea unui lobby intensiv, pentru g?sirea unei solu?ii. Am f?cut demersuri la Prim?rie, CJT, ASP Timi?. Deocamdat? nu exist? solu?ii, acesta a fost r?spunsul care ni s-a dat. Acest centru ar evita ?i costurile ridicate ale intern?rii pacien?ilor”, spune spune dr. Ileana Stoica.

Speciali?tii din Olanda – în sprijinul asisten?ei psihiatrice din Timi?oara
Martin Willems, pre?edintele Funda?iei MAD, a venit pentru prima dat? în România în anul 2002, pentru a lucra cu speciali?tii de la Clinica de Neuropsihiatrie Infantil?, din Craiova. „M-am întâlnit de dou? ori cu profesorul L?z?rescu (n. r. – ?eful Clinicii de Psihiatrie din Timi?oara) ?i s-au pus bazele unei colabor?ri. Pentru ace?ti bolnavi, asocia?iile ?i familia sunt un suport important. Pentru aceasta trebuie s? ai ?i o bun? asisten?? psihiatric?”, spune Martin Willems. „Oamenii ne spun pove?tile lor de via??, dar marea lor problem? este c? nu ?tiu ce se întâmpl? cu ei, nu ?tiu c? au o problem? serioas?. ?i asocia?ia Armonia a f?cut multe lucruri în acest timp, a oferit suport pacien?ilor, mai ales acelora care au fost interna?i ?i s-au întors la via?a de zi cu zi”, spune ?i Wouber Van De Graaf.
Liana DACILESCU

 

Events

News


Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124