Presentation of the Book: Crisis Intervention in Mental Health Care

 

foto_prezentarecarte_1 În ultimele decenii ale secolului XX psihiatria comunitar? a evoluat pe plan mondial, devenind o alternativ? mai uman? ?i integrativ? la sistemul institu?ional de îngrijire a celor cu suferin?? psihic?. Psihiatria comunitar? modern? este încontinuu angajat? ?i preocupat? atât de schimbarea filozofiei îngrijirii bolanvului psihic cât ?i de organizarea ?i dezvoltarea unor modele de servicii bazate pe criterii cost-eficien??. Sectorul public de îngrijiri ?i apoi cel nonguvernamental, au devenit scena derul?rii unor sisteme integrate de îngrijire, dotate cu personal specializat, echipe multidisciplinare, programe de management de caz, reabilitare ?i hosting (strategii locative), toate concepute în scopul îngrijirii bolnavilor cu tulbur?ri psihice severe. Asigurarera unei game cât mai largi de servicii de s?n?tate mintal? înc? r?mâne o provocare pentru foarte multe state, chiar dezvoltate. Priorit??ile fiec?rui sistem de s?n?tate în parte, dar ?i existen?a unei forme de angaj?ri a factorilor politici, a condus la diferen?e semnificative între arii geografice apropiate.

Psihiatria de urgen?? reprezint? o subspecialitate aparte, în continu? dezvoltare, care implic?, la rândul s?u mai multe subspecialit??i ale psihiatriei, precum psihiatria comunitar?, psihiatria de leg?tur? (liaison), psihofarmacologia, psihoterapiile, medicina dezastrelor, psihogeriatria, psihiatria administrativ?, psihiatria forensic?, dar ?i familiarizarea cu un mozaic de concepte din discipline medicale înrudite cum ar fi medicina de urgen??, psihologia, dreptul, etica medical?, managementul sanitar.

În România postrevolu?ionar? evolu?ia dezvolt?rii serviciilor de îngrijiri de s?n?tate a fost marcat? de crearea unor oportunit??i de colaborare cu parteneri externi, în proiecte finan?ate PHARE sau de guvernele unor state precum Austria, Olanda, Marea Britanie, Fran?a, etc.

Proiectul olandezo-român numit sugestiv REINFORCE, a devenit o astfel de oportunitate. Au fost lansate trei proiecte pilot în Timi?oara, Bra?ov ?i Bucure?ti, menite s? asigure, în colaborare cu cinci organiza?ii de servicii de s?n?tate mintal? din Olanda, „Implementarea ?i Consolidarea Sistemului Integrat de Servicii Comunitare din Domeniul Asisten?ei în S?n?tatea Mintal?”.

Funda?ia MAD reprezint? partenerul olandez al echipei din Timi?oara, cu care am pornit în lungul ?i dificilul drum al implement?rii unui nou tip de serviciu pentru România: Centrul de Interven?ie în Criz? din cadrul Centrului Comunitar de S?n?tate Mintal?. Trecând peste toate barierele birocratice, legislative, ?i poate chiar peste priorit??i, interese ?i nevoi personale ale celor implica?i în acest proiect, la cap?tul acestui drum ne vedem nevoi?i, ambii parteneri s? facem bilan?ul.

Ce au însemnat cei trei ani de proiect, dealtfel destul de atractiv pentru ambii parteneri ?

La inceput, când a fost necesar? o selec?ie a grupului ce urma s? participe la proiect pentru a forma formatori pentru interven?ia în criz?, ne-am confruntat cu o avalan?? de cereri de înscriere.

Ce îi atr?gea pe to?i ace?ti profesioni?ti din diverse sectoare de îngrijiri de s?n?tate mintal? ?

Oportunitatea unui training atractiv ca tem?, oportunitatea generoas? de diseminare a cuno?tin?elor ?i expertizei partenerilor olandezi, poate speran?a unei schimb?ri de atitudine dar ?i în organizarea sistemului de îngrijiri pentru pacientul psihic, poate ?ansa dobândirii unei competen?e  noi, sau poate doar curiozitatea ......Privind retrospectiv îmi dau seama c?, nu a fost u?or nici pentru olandezi , dar nici pentru „studen?ii „români. Trebuiau dep??ite bariere uneori dificil de trecut, diferen?ele culturale, de tradi?ie, concep?ii ?i credin?e! Dar mai ales, contextul în care se desf??ura tot acest dificil proces, s-a dovedit a fi principalul inamic ?i un permanent obstacol care ne provoca ?i ne f?cea s? tr?im noi în?ine o criz?, o criz? deja cronicizat?, care dealtfel reprezenta imaginea real? a sistemului de îngrijiri de s?n?tate în România. Cred c? pentru partenerii din Olanda , a fost extrem de dificil? adaptarea la contextul existent, atât în plan profesional, cât ?i uman. Rezultatul primului an de proiect a fost oarecum o dezam?gire pentru ambele p?r?i. Astfel s-a declan?at criza proiectului ! Dup? înc? un an de training, a?a cum bine spuneau partenerii no?tri, „de a înv??a înotul într-o piscin? f?r? ap? „, dup? nenum?rate ac?iuni de lobby la toate autorit??ile, dup? încerc?ri repetate ?i obositoare de a g?si o loca?ie în care s? func?ioneze primele echipe de interven?ie în criz?, am asistat aproape neputincio?i  la „moartea clinic?” a proiectului nostru. Echipa de formatori s-a retras, mare parte din grupul de „studen?i” români deja renun?aser? la proiect, Centrul de Interven?ie în Criz? r?mânea doar un centru virtual ?i o mân? de oameni care, se înc?p??ânau s? continue resuscitarea unui sistem de s?n?tate declarat deja mort. Dar , eforturile , cred eu, ?i îndr?znesc s? o afirm cu t?rie, nu au fost în zadar. Dup? numeroase interven?ii în criz? furnizate voluntar de c?tre cei câ?iva membrii ai proiectului, interven?ii acordate sub umbrela Centrului de S?n?tate Mintal?, dup? studiul literaturii existente în domeniu, am început s? avem ?i noi experien?a ?i apoi curajul de a o împ?rt??i ?i altor colegi. A?a s-a n?scut ideea unei c?r?i, care s?  ne reprezinte pe noi, to?i cei implica?i în acest proiect, de la început pân? la final.

Aceast? carte reprezint? primul rezultat palpabil al unei colabor?ri de 3 ani în care fiecare a înv??at, a sperat ?i a disperat, c?utând r?spunsuri, argumente ?i certitudini. La solicitarea partenerilor no?tri ?i cu sprijinul lor nemijlocit, având permanent suportul colegilor dar ?i al profesorilor no?tri, autorii c?r?ii ?i-au propus s? deschid? acest capitol atât de captivant al interven?iilor în criz?. Autorii aduc a?adar argumente ?i propuneri cititorilor, profesioni?ti din s?n?tatea mintal?, din sistemul primar de îngrijiri, din serviciile sociale, dar ?i autorit??ilor. Se propun modele de servicii deja recunoscute ca eficiente în alte ??ri, modele de interven?ie în criz? în diverse arii ale patologiei psihiatrice, modele de colaborare intersectorial? ?i de integrare a serviciilor pentru pacien?ii cu suferin?? psihic?. De asemenea, autorii pledeaz? pentru o schimbare de atitudine a profesioni?tilor din s?n?tatea mintal?, a familiilor celor în suferin?? ?i a societ??ii, în general. Sunt amintite ?i promovate în carte ac?iunile anti-stigma ?i, foarte important, asocia?iile formate din beneficiari ?i familiile acestora în scopul înt?ririi glasului acestora ?i a puterii lor în fa?a bolii dar ?i în lupta cu prejudec??ile, indiferen?a ?i izolarea. Este important de men?ionat c?, la editarea c?r?ii, ?i-au adus contribu?ia ?i câ?iva pacien?i care particip? la activit??ile de artterapie din cadrul CSM 1 Timi?oara. Concursul lansat de autori pentru colectarea ilustra?iilor pentru carte ne-a apropiat , ne-a provocat pe to?i  ?i ne-a f?cut s? fim din nou o echip?, o echip? care func?ioneaz?, de ce nu, ?i în situa?ie de criz?!

Cartea „ Interven?ia în criz? în serviciile de S?n?tate mintal?, a fost lansat? la Bucure?ti în 2 octombrie, cu ocazia Conferin?ei de final de proiect. La aceast? lansare, în cadrul unui workshop, doi dintre autori au avut ocazia s? prezinte cartea în fa?a colegilor din Bucure?ti ?i Bra?ov.

?i pentru c? aceast? carte a fost scris? în mare parte la Timi?oara, am organizat o lansare în cadrul Clinicii Psihiatrice Eduard Pamfil, lansare la care au venit s? se prezinte ?i autorii ilustra?iilor ?i ai copertei c?r?ii. Au fost momente de bucurie ?i emo?ie, momente pe care to?i le-am tr?it intens ?i pe care  cu siguran?? nu le vom uita !

Trecând îns? mai departe, fiecare s-a întors la propria sa lupt?: cu iner?ia, cu indiferen?a celor din jur, cu t?cerea celor care ar trebui s? vorbeasc?, sau cu vorbele celor care ar trebui s? tac?...

?i dac? în acest moment, cititorule din România, oricine ai fi, înc? nu ai aflat unde se afl? o echip? de profesioni?ti de criz?, poate c? în curând vei avea un r?spuns la strig?tul t?u de ajutor. Noi, echipa din Timi?oara, înc? sper?m c? cineva ne va auzi ?i va fi solidar cu noi în efortul de a crea acest serviciu atât de necesar comunit??ii!

Ileana Stoica

 

Dac? dori?i s? comanda?i cartea v? rug?m s? trimite?i un e-mail la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pre?ul c?r?ii este de 40 RON, iar pentru studen?i ?i reziden?i de 30 RON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Events

News


Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124